Proje-Merkezimiz Hakkında

Tasarım-Prototipleme ve Test Merkezi

Proje AdıTasarım ve Prototipleme Merkezi  

Tahsis Edilen Alan: 1500 m2 kapalı alana

Uygulama Süresi: 24 Ay

Proje Amacı

Proje ile yüksek katma değer üretim potansiyeline haiz, endüstri hizmetlerine öncelik verilerek ve diğer tüm üretim alanları da hedefe konularak bölge sanayisinin küresel rekabet edebilirliğine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. "Tasarım-Prototipleme ve Test Merkezi" ile bölge iş dünyasının hedeflerinin ve ürünlerinin bu proje ile kazandırılacak olan ve akademinin içerisinde konumlanmış olan ortak kullanım alanına kavuşarak maliyetlerini düşürmeleri beklenmektedir. Böylece potansiyeli yüksek ürünlerin piyasaya girişi ve markalaşma hedefinin nitelikli olması sağlanacaktır.

Gerekçeler

Bölge ve ülke üretim sektörümüzün ihtiyaç duyduğu iki önemli etmen vardır. Bunlar; nitelikli ürün ve buna ulaşmada gerekli nitelikli iş ve iş gücüdür. Gerek bölge gerekse ülke hedeflerine ulaşmada bu etmenlerin yüksek standartlara ulaşması da yine ulaşılabilir en yüksek teknolojiyi kullanılarak mümkün olacaktır. Bu hedeflere aşağıdaki amaçlar ile erişilecektir;

 • Fikirden ürüne giden aşamaları geliştirmek, yürütmek ve yaymak,
 • Ar-Ge tabanlı, yenilikçi ve yüksek katma değer yaratan üretimin desteklenmesi, özel sektör odaklı olacak şekilde ve elde edilecek çıktıların ticarileştirme ve markalaşma süreçlerinin hızlandırılması,  
 • Bölge illerinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı verilmesi, 
 • Firmaların dışa bağımlılığının mümkün olduğu kadar azaltmasının sağlanabilmesi,
 • Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ve diğer üniversitelerle ortak projelerin geliştirebilmesi, 
 • Mevcut koşullarda zorlukla yürütülen disiplinler arası projelerin sayı ve kapsamının artırılması,

Ayrıca kurulacak olan bu merkez ile Düzce Üniversitesi, bölgesinde proje amacını gerçekleştirecek stratejik mutabakat, yönetim iradesi, üretken insan gücü, disiplinler arası çalışma, paydaşlarla işbirliği ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

Pazar Payı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Sanayi il müdürlüklerinin önemle üzerinde durduğu ara malı süreçlerinin doğrudan desteklenmesi ve süreçlerinin kısaltılarak gerek maliyet gerekse kalite uygunluğu açılarından elde edilmesine katkı sağlayacaktır. 2023 hedeflerinde en önemli hedef olarak ortaya konulan 500 Milyar USD ihracat rakamı ve buna ulaşmadaki en önemli etken olan küresel bazda 10 marka hedefine yine doğrudan katkı sağlamaktadır. Gerek bölgenin gerekse ülke genelinin ihtiyaç duyduğu esnek üretim sistemlerinin geliştirilmesine akademik, teknolojik ve imalat anlamında destek sağlanacaktır. Ürün yerlileştirme ve dışa bağımlılığı azaltmada süreç içerisindeki gelişim ve bilgi kazanımlarıyla sürdürülebilir bir mekanizma konumunda olacaktır. Bu amaçları ile bölgede kurulmuş olan ve ihracat potansiyeli olan işletmeler, ar-ge merkezleri, ana sanayi iş kolu birlikleri, sanayi odaları ve buraların paydaşları ana hedef gruplarıdır.

Projenin Faydaları

Projenin oluşturacağı faydalar temelinde bakıldığında; Kurulacak olan bu merkez ile özel sektöre ve diğer tüm kuruluşların hizmetine açık olduğundan merkezde yürütülecek olan çalışmalar makro ve mikro bazda öneme sahiptir.  Düzce Üniversitesi’nde özellikle sanayinin faydalanacağı bu yatırımın makro bazda yaratacağı dışsallık, beşeri sermayenin gelişimine yapacağı katkılar ve geliştirilecek işbirlikleri ile rekabet gücünün artırılması, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlanmasıdır. Küresel düzeyde rekabet edebilirliğin giderek daha çok nitelikli istihdama bağlı olduğu ve nitelikli istihdam talebinin arttığı günümüzde, üniversitenin yetiştireceği donanımlı elemanlar özel sektörün bu taleplerinin karşılanmasını kolaylaştıracaktır. Ar-Ge kültürünün gelişmesi ve Ar-Ge çalışmalarının süreklilik kazanması, bölgedeki firmaları yerellikten küreselliğe taşıyacak bilgi birikiminin artırılmasını ve daha etkin teknolojilerin kullanılmasını, yeni pazarlara kolay ulaşılmasını sağlayacaktır.

 • Yeni teknoloji, ürün ve hizmet üretilerek bölgemizin ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması ve üretilen teknoloji, ürün ve hizmet için patent alınması, 
 • Sanayi-üniversite arasındaki işbirliğinin geliştirilerek bölgesel ve ulusal sanayinin rekabet gücünün artırılması ve güçlendirilmesi, 
 • Bölgeye, ülkeye ve yurtdışına Ar-Ge hizmetinin sunulması,
 • Fikirden ürüne giden sürecin geliştirilmesi,
 • Üniversite, Sanayi ve Kamu arasında işbirliğinin geliştirilerek ortak (araştırma ve eğitim) projelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bilimsel yeterliliğe sahip üniversitemiz akademik kadrosunun bilgi birikiminin Ar-Ge için etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve disiplinler arası çalışmalar ile bilimsel yayınların çoğaltılması,
 • Lisansüstü ve doktora öğrencilerinin laboratuvarlarda çalıştırılarak nitelikli elemanın yetiştirilmesi, 
 • Çevresel, kültürel ve ekonomik anlamda kollektif çalışmalarla bölgedeki hayat standartlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

  TR-42 bölge planı göz önüne alındığında, yaşanabilir bölgeye iki önemli başlıkta;

 • Teknik altyapı imkanlarının iyileştirilmesi ve

Kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve uygulamaya yönlendirilmesi katkıları sağlanacaktır.

Ülkemizde arzu edilen üniversite-sanayi iş birlikteliğinin çok önemli bir modeli bu proje ile bölgeye sunulmuş olacaktır. Bir diğer önemli proje boyutu ise rekabetçi bölge ana başlığında öncelikli alanlarda kümelenme ve işbirliği, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin arttırılması, inovasyon danışmanlığı, yatırıma hazır proje geliştirme ve ara malı ikamesi için üretim planlaması yine bu proje kapsamında bölgeye sunulacak ve kazandırılacaktır. Bu aşamaları ile projenin sadece bir üretim amacı olmayıp teknoloji kullanımının kazandıracağı nitelikli iş gücü potansiyelinin arttırılması da ortaya çıkmaktadır. Bölge planında yer alan öğrenen bölge planlaması da bu nitelikli iş gücü potansiyelinin akademik kaynaklar ile sürdürülebilir kılınmış olacaktır. Ayrıca, sektörlerin hedefleri yükseltilerek destek mekanizmalarına doğru ulaşma ve doğru hizmeti elde etmeleri de sağlanacaktır. Bu proje çıktıları 2023 hedeflerine erişmek için katkıyı bölgesel düzeyde arttırmaya yönelik başlangıç verileri de olacaktır.